Cập nhật tiến độ dự án Astral City Thuận An Bình Dương

Tiến độ dự án Astral City tháng 01/2021

Tiến độ dự án tháng 01/2021 - Chuẩn bị đào móng cả 2 zone A và B
Tiến độ dự án tháng 01/2021 - Chuẩn bị đào móng cả 2 zone A và B
Dự án đang thi công đào hầm móng

Tiến độ dự án Astral City tháng 01/2022

Tiến độ dự án Astral City tháng 01/2022 - Block A3,4 B3,4 đã lên tầng 6. Block A1,2 và B1,2 đã lên tầng 4.
Mặt trước dự án Astral City
Nhà thầu xây dựng Central đang xây dựng dự án Astral City

Tiến độ dự án Astral City tháng 08/2022

Tiến độ dự án Astral City tháng 08/2022 đã xây dựng lên đến tầng 9.