Tiến độ Cadia Quy Nhơn

Tiến độ dự án Cadia Quy Nhơn Tháng 06/2022

Cập nhật tiến độ dự án Cadia Quy Nhơn tháng 07/2022


Tiến độ dự án Cadia Quy Nhơn Tháng 07/2022

Cập nhật tiến độ dự án Cadia Quy Nhơn tháng 12/2022

Cập nhật tiến độ dự án Cadia Quy Nhơn tháng 12/2022